പുതിയ ലൈബ്രറി ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടം ശ്രീമതി ജെ .മെഴ്‌സികുട്ടിയമ്മ (ഫിഷറീസ് ,തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ) ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.