ഓപ്പൺ എയർ ആഡിറ്റോറിയം ഉദ്‌ഘാടനം ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ (സെക്രട്ടറി എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് ) നിർവഹിക്കുന്നു .